Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

persona-non-grata
21:42
persona-non-grata
21:42
6225 b2c4 390
persona-non-grata
21:40
Obezwładniająca bezsilność.
persona-non-grata
21:39
2606 3358 390
persona-non-grata
20:13
A czego ja chciałam? (…) By mnie kochano za to, kim jestem, a nie za to co potrafię.
— Leigh Bardugo
19:55
6801 5e29 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
19:55
7100 9647 390
Reposted frompastelowe pastelowe viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
19:54
8448 974a 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
19:54
1681 abf9 390
persona-non-grata
19:53
0870 fd67 390
„Jak zawsze” Miłoszewski Zygmunt
persona-non-grata
19:53
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromaggape aggape viahavingdreams havingdreams
persona-non-grata
19:53
0221 68c7 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahavingdreams havingdreams
persona-non-grata
19:53
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
19:53
4133 fece 390
Reposted fromtheolicious theolicious viazabka zabka

February 22 2018

persona-non-grata
09:49
6475 afa7 390
Reposted frompiehus piehus viadesperateee desperateee
persona-non-grata
09:49
6371 b548 390
Reposted fromSylvka Sylvka viadesperateee desperateee
09:49
6623 dae8 390
persona-non-grata
09:49
5811 116e 390
Reposted fromMtsen Mtsen viadesperateee desperateee
persona-non-grata
09:49
1446 9996 390
Reposted fromzur887 zur887 viadesperateee desperateee
persona-non-grata
09:49
8582 760c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl