Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

persona-non-grata
12:01
3472 1b51 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viabadblood badblood
12:01
3230 8014 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabadblood badblood
persona-non-grata
12:00
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
Reposted frommoreorless moreorless viabadblood badblood
persona-non-grata
12:00
Reposted frombluuu bluuu viabadblood badblood
persona-non-grata
11:59
4874 5751 390
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viabadblood badblood
persona-non-grata
11:59
8154 5ba6 390
Reposted from2017 2017 viabadblood badblood
persona-non-grata
11:59
Ale w życiu często TRZEBA być egoistą. To jest TWOJE życie, nie ludzi Cię otaczających, nie można w kółko patrzeć jak czują się inni. W Twoim życiu Ty musisz się czuć najlepiej.
— Inalion
Reposted fromnattsu nattsu viabadblood badblood
persona-non-grata
11:59
3098 885b 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
persona-non-grata
11:59

We mnie

Problem jest na pewno we mnie,

Nie doszukuj się go w sobie,

W tobie wszystko jest okay.

— Dawid Podsiadło, Nie ma fal
persona-non-grata
11:59
8582 5231 390
Reposted fromrevalie revalie viabadblood badblood
persona-non-grata
11:59
7958 fa77 390
Reposted fromnutt nutt viabadblood badblood
persona-non-grata
11:55
persona-non-grata
11:55
9011 a95e 390
Reposted frompampunio pampunio vialottibluebell lottibluebell
persona-non-grata
11:55
2680 3feb 390
Reposted frompesy pesy vialottibluebell lottibluebell
11:24
5666 61b9 390
persona-non-grata
11:23
11:22
persona-non-grata
11:22
8564 68e6 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
11:22
1588 a661 390

/ Fox

Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny

February 16 2019

persona-non-grata
17:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl