Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

persona-non-grata
19:38
persona-non-grata
19:38
persona-non-grata
19:38
persona-non-grata
19:38
persona-non-grata
19:37
6415 2a77 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
persona-non-grata
19:37
7149 118e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
persona-non-grata
19:37
1853 1afa 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
persona-non-grata
19:35
persona-non-grata
19:34
persona-non-grata
19:34
6377 ecd1 390
Reposted fromwetryagain wetryagain viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
19:33
8158 7f31 390
Reposted frompesy pesy
persona-non-grata
19:32
0230 dca2 390
persona-non-grata
19:32
2433 81f6 390
Reposted fromtfu tfu viaimpressionante impressionante
persona-non-grata
19:31
persona-non-grata
19:30
2530 b629 390
Reposted frompeper peper viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
19:30
Tyle mógłbym ci powiedzieć
Jeszcze mocniej cię przytulić
— Pidżama Porno "Tom Petty spotyka Debbie Harry"
Reposted fromdalmacija dalmacija viagdziejestola gdziejestola
19:30
4164 b46a 390
Reposted frommaking-love making-love viagdziejestola gdziejestola
19:30
9501 36b2 390
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
persona-non-grata
19:30
Wycofanie może przybierać formę np. hobby, pasji, którym człowiek oddaje się bez reszty, co jest równoważne z nieuczestniczeniem w społeczeństwie.
persona-non-grata
19:30
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl